ABOUT US
HISTORY
BACKGROUND
IDEAS
ITEMS
ปีค.ศ. 1998: บริษัทฯ ก่อนตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

ปีค.ศ.2004: สาขากวางเจา ประเทศจีนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

ปีค.ศ.2005: หน้าร้านขายส่งสาขาแรกที่ถนนเจิ้งโจว เมืองไทเป

ปีค.ศ.2006: สาขาประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

ปีค.ศ.2008: หน้าร้านขายปลีในประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น

ปีค.ศ.2010: บริษัทฯประเทศใต้หวัน เมืองไทเปได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9000

ปีค.ศ.2011: เว็บไซต์ Dapad ประเทศไต้หวัน ปรับปรุงและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ปีค.ศ.2012: Fanpage บริษัทฯในประเทศไทย เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

ปีค.ศ.2013: เว็บไซต์ Dapad ประเทศไทย ปรับปรุงและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
 

Home | Company | News & Promotions | Product | Where to Buy | Patent | Contact 
copyright(c) DAPAD CO.,LTD .,All right reserved